Výročná členská schôdza KST Slovan Sabinov 25. 3. 2022.

Program z výročnej členskej schôdze KST Slovan Sabinov konanej  dňa 25. 3. 2022.

Program schôdze:

 1. Slávnostné otvorenie a privítanie hostí.
 2. Voľba volebnej komisie a voľba zapisovateľa schôdze.
 3. Schválenie programu schôdze.
 4. Správa o hospodárení klubu za rok 2021.
 5. Správa o členskej základni.
 6. Správa o činnosti klubu za rok 2021 a správy jednotlivých sekcií klubu.
 7. Plán činnosti na rok 2022.
 8. Schválenie plánu činnosti na rok 2022.
 9. Voľba štatutárnych zástupcov klubu.
 10. Voľba delegátov klubu na Valné zhromaždenie KST.
 11. Diskusia
 12. Uznesenie z výročnej členskej schôdze klubu KST Slovan Sabinov.
 13. Občerstvenie.